Upcoming Events
Home / Tag Archives: รดน้ำขอพร

Tag Archives: รดน้ำขอพร

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยี ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม...