Upcoming Events
Home / Tag Archives: พัฒนาบุคลากร

Tag Archives: พัฒนาบุคลากร

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำบุคลากรคณะเทค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2562 และอบรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒ …

อ่านเพิ่มเติม...