Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

Tag Archives: ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR (เฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )

อ่านเพิ่มเติม...