Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประชุมวิชาการนานาชาติ

Tag Archives: ประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

งานประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : การป …

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3 (IPSFAB2016)

ipsfab2016 Faculty of Technology Mahasarakham University

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ : การปร …

อ่านเพิ่มเติม...