Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประกาศรายชื่อนิสิต

Tag Archives: ประกาศรายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. นิสิตชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2/2559

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.นิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 ประจำปีการศึกษา 2/ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินทุนกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2,3,4 รอบที่ 2

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่กู้ยืมเงินทุนกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 ประเภทผู้กู้ยืมต่อเนื่ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคค …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับ “ทุนรายได้มหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับ “ทุนรายได้มหาวิทยาลัย” ประจำป …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (English Develo …

อ่านเพิ่มเติม...