Upcoming Events
Home / Tag Archives: ประกันคุณภาพการศึกษา

Tag Archives: ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2 …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ "การเขียน มคอ.7 ให้ตรงเป้าหมาย"

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจัดการความรู้ หัวข้อ “ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559 โด …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต ประจำปี 2559

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต  คณาจารย์  และบุคลากรเข้าร่วมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต วันศุ …

อ่านเพิ่มเติม...