Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / NBT สัมภาษณ์สด มมส การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวน

NBT สัมภาษณ์สด มมส การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ แข็งขัน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ อีสานวันนี้ ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ซึ่ง ในปี 2558 นี้ มีการถอดบทเรียนข้าวก่ำนาสีนวน เป็นข้าวเหนียวที่ชุมชนนาสีนวนใช้บริโภคในงานพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน มีการอนุรักษ์พันธุ์ไว้โดยชุมชนเอง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นข้าวสุขภาพในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการวิจัยร่วมกับชุมชน ในการผลิตข้าวแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานในการส่งออกต่อไป

ภาพ / ข่าว  : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์ / พงศธร ทิพย์โกมล
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …