Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / NBT สัมภาษณ์สด คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14”

NBT สัมภาษณ์สด คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี “เทคโนแฟร์ ครั้งที่ 14”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ประเด็นการเตรียมจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีครั้งที่ 14 “เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ความรู้ วิชาการ แก่บุคคลทั่วไป สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตสามารถนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและขยายผลสู่การพัฒนาการผลิตของท้องถิ่น อย่างเป็นระบบครบวงจร รวมทั้งต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์ / ธนัฎฏ์ปกรธ์ ไตรพิพัฒศ์
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ, คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …