Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / MSU_Knowledge Management Awards 2015

MSU_Knowledge Management Awards 2015

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวด”MSU_Knowledge Management Awards 2015” โดยคณะเทคโนโลยีได้ส่งประกวด 3 ประเด็น คือด้านพันธกิจของหน่วยสนับสนุน(เรื่องทำงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ โดยนางสาวกานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์) ด้านการวิจัย(เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัย โดยนายยุทธชัย อุทัยแพน) ด้านบริการวิชาการ( เรื่องการพัฒนาระบบการเพาะปลานิลแปลงเพศที่เหมาะสมฯ โดยผศ. ดร.วิภาวี ไทเมืองพล) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเป็นการยกย่องชมเชยคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นความรู้ในการประกวดทั้งหมด 5 ประเด็นความรู้ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านพันธกิจของหน่วยสนับสนุน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 37 เรื่อง

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์
ที่มา : ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …