นางศิริพรรณ พลเสน

รายละเอียดบุคลากร 
ชื่อ-สกุล   นางศิริพรรณ พลเสน
ตำแหน่งทางวิชาการ   นักวิทยาศาสตร์
คุณวุฒิ  

© วทม.ชีววิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ  
อีเมล์ : siri.pan.p@hotmail.com
สถานะส่วนบุคคล     เปิดใช้งานตามปกติ

หมายเหตุ : เมนูแสดงรายละเอียดของบุคลากร เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของบุคลากร
งานพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่
    กยศ. และทุนสนับสนุน
    ฟอร์มต่างๆ และการขอทุน
งานวิชาการ คณะเทคโนโลยี
    หลักสูตร
    มคอ.3
    มคอ.5
    ปฏิทินการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754085 เบอร์ภายใน 1800 โทรสาร 043-754086 E-mail : faculty.techno.msu@gmail.com