Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ลงแขกเกี่ยวข้าว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคโนโลยี ลงแขกเกี่ยวข้าว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคโนโลยี ลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรและนิสิตสาขาประมงได้ร่วมกันเกี่ยวข้าว ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาน คณบดีคณะเทคโนโลยี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี นายพงษ์เทพเจริญศักดิ์ และบุคลากรร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เรียบง่าย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …