Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง (รุ่นที่ 1)”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง (รุ่นที่ 1)”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง (รุ่นที่ 1)” ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ถึง 1 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นโครงการบริการวิชาการทางการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและบุคลากรทั่วไป ให้ตอบสนองต่อแนวนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อัศวิน อมรสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา โชติถนอม ได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในภาคปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและนักวิชาการต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 ส …