Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี ประกาศซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ประกาศราคากลาง เครื่องวัดการเปล่งแสงโดยเปลวไฟสำหรับงานทดลองด้านพืช