Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยมี วิทยากร “คุณรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้กับนิสิต ทั้งนี่เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่กรอกรหัสนิสิตผิด

ประกาศรายชื่อนิ …