Upcoming Events
Home / Contact Us

Contact Us

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 043-754-085 โทรสาร : 043-754-086 เบอร์ภายใน 1800 Email: faculty.techno.msu@gmail.com

   เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์   เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชา เบอร์
– คณบดี (รศ.ดร. อนุชิตา มุ่งงาม) 1872 + ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1830
– ห้องรองบริการวิชาการ (ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง) 1807 + ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1811
– ห้องรองอำนวยการ (ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์) 1806      – สาขาสัตวศาสตร์ 1817
– ห้องรองวิชาการ (อ.ดร. ขนิษฐา เพ็งมีศรี) 1836      – สาขาประมง 1817
– ห้องรองวิจัยฯ (ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศิลธรรม) 1809 – ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 1820/1828
  เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์   เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์
– หัวหน้าสำนักงาน (นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์) 1848 – งานบุคคล, งานการเจ้าหน้าที่ (นางสาวริณณัฐพัชร์ จันจำนงค์) 1849
– งานสารบรรณ (นางสาวกานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์) 1800 – งานนโยบายและแผน, ประกัน, กพร. (นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์) 1842
– งานพัสดุ (นายสันต์ ปัจฉิม) 1850 – งานเลขานุการ, งานประชุม, งานวิเทศสัมพันธ์ (นางนุชนาถ ประมาคะตัง) 1801
– งานอาคารสถานที่, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ (นายตังธสิน เทพทองพูน) 1851 – งานคอมพิวเตอร์ม, งานโสตทัศนูปกรณ์ (นายธวัชชัย แฝงลำดวน) 1804
– งานเว็บไซต์, ประชาสัมพันธ์, พัฒนาระบบสารสนเทศ (นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ) 1802 – งานยานยนต์ (นายประธาน ทูลธรรม) 1843
– งานยานยนต์ (นายผดุงเดช พิมพะสาลี) 1845 – งานการเงิน (นางสาวธนัชชา สืบสำราญ) 1819
– งานบัญชี (นางสาวสุภานี ชินพร) 1846 – งานวิชาการ (นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม) 1841
– งานบัณฑิต, วิจัย, บริการวิชาการ (นายยุทธชัย อุทัยแพน) 1844 – งานพัฒนานิสิต (นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์) 1840
– งานวิชาการ, พัฒนานิสิต (นายวีรยุทธ แพทย์กระโทก) 1852 – งานอัดสำเนา, รับ-ส่ง จดหมายและพัสดุ (นายพงศพัศ ละอองคำ) 1847
– งานภูมิทัศน์ (นายสังคม ศรียศ)