Upcoming Events
Home / อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน วันที่ 30 ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ …

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดแรงงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

             ในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ขอเรียนเชิญนิสิต และประชาชนทั่วไป …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Microsoft Of …

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google apps for Education และ Office365 for Education

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีส …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GFS Campus Visit

GFS Campus Visit

บริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครบวงจรด้านการผลิตและแปรรูปไก่ส่งออก ได้เล …

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรเร่งรัด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยท …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี”

"สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี"

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สืบสานตำนานภูมิปัญญา …

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

Google-Apps-for-Education-Drive-Slides-Apps-Search-Chrome

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี Google Apps For Education สำหรับอาจารย์ …

อ่านเพิ่มเติม...