Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ (page 16)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการอบ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าตึกคณะ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ระห …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1& …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนิสิตที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เข้าร่วม “โครงการเทศน์มหาชาติเฉล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ในวันอ …

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล …

อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ปรับปรุงพื้นที่เขตนาสีนวน

เนื่องจากมีนิสิตที่ไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน กอง …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ในวันพฤ …

อ่านเพิ่มเติม...