Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศคณะเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ฝ่านพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ภายในมห …

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโน …

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานวิจัยระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรีย …

อ่านเพิ่มเติม...