Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (page 4)

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มมส จัดอบรม “การจัดการเปลือกหอยเชอรี่และการผลิตอิฐมวลประสานจากเปลือกหอยเชอรี่”

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารค …

อ่านเพิ่มเติม...

นิสิตสาขาประมง คณะเทคโนโลยี มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ภายใต้โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่13 จากผลงาน “ชุดเพาะฟักปลานิลเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง ภาควิชาเ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบมรมการใช้คอมพิวแตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการทำงานในวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ta201 คณะเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบมรมการใช้คอมพิวแตอร์และระ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดินเชิงการค้าและการเตรียมตัวขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดินเชิงการค้า …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิ …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ”

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะเทคโนดลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลย …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 งานจัดการความรู้ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบั …

อ่านเพิ่มเติม...