Upcoming Events
Home / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีส่งเสริมคณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยชุมผ้าไทย และ …

อ่านเพิ่มเติม...

บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์กับคณะเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.45 คณะเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชุมห …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 20 รายการ ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มมส

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ที่มา: งานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี มมส

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศคณะเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

TCAS 64 รอบที่ 2 Quota เกณฑ์การพิจารณา คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉี …

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์(โครงการที่คณะดำเนินการเอง)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีจัดโครงการบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ฝ่านพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ภายในมห …

อ่านเพิ่มเติม...