Form Wizard | Melon - Flat & Responsive Admin Template

ตาราง วัน เวลา รับสมัคร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรเทคโนโลยี
วัน : เดือน : ปี รายละเอียดกำหนดการ
20 มิถุนายน – 18 กรกฏาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
5 – 18 กรกฏาคม 2561 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปิดรับสมัครในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.30 น.)
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร