Form Wizard | Melon - Flat & Responsive Admin Template

ตาราง วัน เวลา รับสมัคร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรเทคโนโลยี
วัน : เดือน : ปี รายละเอียดกำหนดการ
20 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561
5 – 12 กรกฏาคม 2561 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปิดรับสมัครในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.30 น.)
16 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
18 กรกฏาคม 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 กรกฏาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร