Form Wizard | Melon - Flat & Responsive Admin Template

ตาราง วัน เวลา รับสมัคร โครงการรับตรงอิสระ
วัน : เดือน : ปี รายละเอียดกำหนดการ
9 - 12 มิถุนายน 2563 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.techno.msu.ac.th (ปิดรับสมัครในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.)
15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตาราง วัน เวลา รับสมัคร โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัน : เดือน : ปี รายละเอียดกำหนดการ
9 - 12 มิถุนายน 2563 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.techno.msu.ac.th (ปิดรับสมัครในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.)
15 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร

การนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ให้ผู้สมัครทำการสแกนเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว โดยบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ pdf เสร็จแล้วส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ faculty.techno.msu@gmail.com

ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่


© 2015 Copyright, All Rights Reserved : พัฒนาระบบโดย นายนิรุตต์ บุญคง Email : nirutboonkong@gmail.com
ติดต่อสอบถาม : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ Email: sky25521200@gmail.com