Form Wizard | Melon - Flat & Responsive Admin Template

ตาราง วัน เวลา รับสมัคร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรเทคโนโลยี
วัน : เดือน : ปี รายละเอียดกำหนดการ
14 - 24 มิถุนายน 2562 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.techno.msu.ac.th (ปิดรับสมัครในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.)
27 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
1 กรกฏาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กรกฏาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
8 - 12 กรกฏาคม 2562 รายงานตัวและส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คลิกอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร

© 2015 Copyright, All Rights Reserved : พัฒนาระบบโดย นายนิรุตต์ บุญคง Email : nirutboonkong@gmail.com
ติดต่อสอบถาม : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ Email: sky25521200@gmail.com