Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยวิทยากร  นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี   และนางสาวริณณ์ฐพัชร์  จันจำนงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้ดำเนินการ

การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต่อไป

TECHNO CHECK ALSO

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวา …