Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “สืบสานตำนานภูมิปัญญา อาหารหมักอีสานลุ่มแม่น้ำชี เขตจังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้ “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.บุษกร ทองใบ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “อาหารหมัก” กิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนิสิตและผู้สนใจ อาทิเช่น ส้มหมู, ส้มผัก, สาโท และปลาส้ม และร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “เสวนาประสาพื้นบ้าน อาหารหมักอีสาน

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้ทำการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ในโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ เพื่อให้นำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีมาสอดแทรกกับภูมิปัญญาชาวบ้าน อีกทั้งเพื่อให้นิสิตและผู้ที่สนใจ ได้สืบสานตำนานภูมิปัญญาอาหารหมักของภาคอีสาน เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอาหารอีสานให้คงอยู่และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนต่อไป ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง TA401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง / นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …