Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส ประเทศออสเตรีย ประจำปี ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส ประเทศออสเตรีย ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติให้ Assoc.Prof.Dr.Gerhard Schleining จากโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ประเภทอาวุโส ประเทศออสเตรีย ประจำปี ๒๕๕๗ มาปฏิบัติงาน ณ คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๓-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยได้การบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ การเตรียมตัวนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ และการบรรยายเรื่องที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่นิสิต คณาจารย์คณะเทคโนโลยีและผู้ที่สนใจ ตลอดจนปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัย BOKU (University of Agriculture, Vienna)

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / ยุทธชัย อุทัยแพน
ที่มา : งานวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยี

 

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (TECHNO FARM FAIR)