Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจิต สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจิต สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษาและการพัฒนาจิต สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นาดูน การอบรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน” เพื่อพัฒนาผู้สอนสู่ระบบการสอนแบบ Creativity-based Learning โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ และคณะเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning เพื่อค้นหาศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับผู้เรียน แนวการสอนแบบ Creativity-based Learning หรือ CBL ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยครูโดย CBL จะทำให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้สามารถใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมได้ทำ Workshop วิธีการสอนรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย และในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้การสอนแบบวิทยกรกระบวนการ” การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะเทคโนโลยี และคณะอื่นๆ เป็นอย่างมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 …