Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2560

โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบปกติ ปีการศึกษา 2560  “โครงการเพชรเทคโนโลยี” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น  27 คน  ดังนี้

  1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     จำนวน 5 คน
  2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     จำนวน 5 คน
  3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร     จำนวน 5 คน
  4. วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 5 คน
  5. วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์    จำนวน 5 คน
  6. วท.บ. สาขาวิชาประมง    จำนวน 2 คน

ขยายเวลาเปิดรับถึงวันที่ 12 เมษายน 2560   (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 12 เมษายน 2560  เวลา 16.30 น.)  

 

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์นิสิตที่กู้ยืม กยศ.ประเภทต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (กรอกวงเงิน)

ประชาสัมพันธ์นิ …