Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 อบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ด้านการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2558

การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการขอตำแหน่งทางวิชาการ” และ “เทคนิคและประสบการณ์ในการเขียนบทความเพื่อลงวารสารวิชาการนานาชาติ” ทั้งนี้การบรรยายและให้ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ก็ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี บรรยายในห้วข้อเรื่อง “การเขียน กพอ. 03 และกระบวนการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/คำสอน” และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางการตีพิมพ์งานวิจัยของคณะและจรรยาบรรณนักวิจัย”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานด้านการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย แก่อาจารย์ นักวิจัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนให้นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัย อันจะเป็นแนวทางในการร่วมกันในการสร้างทีมวิจัย/หน่วยปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัยเฉพาะทางที่มีความเข้มแข็งต่อไป ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

รถตัดอ้อยลำ มมส รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเดินหน้าป …