Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

*** หมายเหตุ : ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมด้วยในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถนิสิตให้มีทักษะด้าน IT : การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

ในวันที่ ระหว่า …