Upcoming Events
Home / ศิษย์เก่า / โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และรบบสารสนเทศ

โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และรบบสารสนเทศ

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 4

ที่มา : งานพัฒน …