Upcoming Events
Home / ศิษย์เก่า / โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และรบบสารสนเทศ

โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และรบบสารสนเทศ

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ด่วนที่สุด !!! ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

ด่วนที่สุด !!! …