Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การวิเคราะห์แบบประเมินด้วยโปรแกรม SPSS เบื้องต้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์แบบประเมินด้วยโปรแกรม SPSS ในการจัดกิจกรรม อีกทั้งให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ

ในการจัดโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมี นายเจษฎา กลิ่นกล้า เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม การจัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มีนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นฤมล โพธิ์มินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

รถตัดอ้อยลำ มมส รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเดินหน้าป …