Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา/หนังสืออย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ”  โดยวิทยากร  ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง  ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …