Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ”

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะเทคโนดลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง,ศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี เสนาะเมือง และ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 ส …