Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo”

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo”

Flipped learning

ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Flipped Learning : Edmodo” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องทีเอ 407 และทีเอ 201 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และมีคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : ฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ภาควิชาการเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ เรียนรู้อาหารหมัก

วันที่ 26 กุมภา …