Upcoming Events
Home / TECHNO CHANNEL / โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง

โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศิลธรรม

TECHNO CHECK ALSO

จัดประกวดส้มตำลีลา 150 ปี มหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดประกวดส้มตำลีลา งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 …