Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการรับน้องสร้างสรรค์นาสีนวลร่มเย็นเเละ Big Cleaning Day

โครงการรับน้องสร้างสรรค์นาสีนวลร่มเย็นเเละ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรับน้องสร้างสรรค์นาสีนวลร่มเย็นเเละ Big Cleaning Day โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ  อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิต สร้างความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมงานกับคนอื่น เเละถือเป็นโอกาสตอนรับนิสิตใหม่

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะเทคโนโลยี เเละBig C สาขามหาสารคาม ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณจุดต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีเขตพื้นที่นาสีนวล


ภาพ / ข่าว :
ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …