Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำบุคลากรคณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินช้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีได้ …