Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563″

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563″

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร  “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่  11-14  กุมภาพันธ์  2563”  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์  นำเสนอยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี  รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอนโยบาย และแผนถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักงานเลขานุการ และผู้แทน  รายงานผลการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 และยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 ของภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักงานเลขานุการ

การจัดงานครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอนโยบาย และแผน ถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยและประเทศ  และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอปัญหา  แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี  ต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ/ริณณ์ฐพัชร์ จันทร์จำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4

ด่วน!! ประกาศขย …