Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวก

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวก” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการคิดเชิงบวกไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …