Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง TA401 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561”

รองศาสตราจารย์ …