Upcoming Events
Home / อบรม/สัมมนา / โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลาตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ ห้อง TA401

Orientation_Department

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและการอบแห้ง

ระยะเวลาการฝึกอ …