Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2562 และอบรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558-2562 และอบรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี พ.ศ.2558-2562 และอบรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรของคณะทุกระดับที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีความมั่นคงในสายอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายสุรชัย สมศรีนาง นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม บรรยายให้ความรู้ “จรรยาบรรณนักวิจัย” เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิของนักวิจัย โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …