Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีด้านพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีด้านพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.-12.00 น. โครงการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีด้านพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ขึ้นห้องประชุม 1 (TA201) โดยได้เชิญวิทยากร คือคุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน จากองทะเบียนและประมวลผลมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ก.บ.ม.” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 28 คน เป็นบุคลากรสายสนุบสนุนคณะเทคโนโลยีทุกท่านต่างได้รับความรู้ในการถ่ายทอดจากวิทยากรเป็นอย่างดี เพื่อจะได้นำหลักการและวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งนี้ บุคลากรสายสนนุบสนุนทุกคนได้แลกเปลี่ยนและตอบคำถามข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย/ นัธทวัฒน์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …