Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะเทคโนโลยี

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม    กรมส่งเสริมสหกรณ์ ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์   ดังนี้

แผนการรับเข้าศึกษา

สาขาวิชา วท.บ. สัตวศาสตร์  จำนวน 5  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
 4. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
 5. ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์จังหวัดประจำจังหวัดที่ผู้รับทุนอาศัยอยู่
 6. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสัตว์ได้ เนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนาม
 7. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
 8. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ประกอบด้วย เอกสารผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสัตวศาสตร์

อัตราค่าสมัครคัดเลือก

ไม่มีค่าสมัคร

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

– องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
– องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนที่ 3 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ประกอบด้วย เอกสารผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสัตวศาสตร์

ส่วนที่ 4 การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกฯ จากระบบรับสมัครฯ ติดรูปถ่าย 1 รูป
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร)
 5. หนังสือรับรองการเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  จำนวน 1 ชุด ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์จังหวัดประจำจังหวัดที่ผู้รับทุนอาศัยอยู่
 6. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ประกอบด้วย ผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ทางด้านสัตวศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือก
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัครคัดเลือก

 1. ผู้สมัครต้องติดต่อเพื่อขอเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและขอหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานสหกรณ์จังหวัดประจำจังหวัดที่ผู้รับทุนอาศัยอยู่

ขั้นตอนที่ 2 การสมัครและพิมพ์ใบสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลการและทำการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th  โดยเลือก เมนูรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ” สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร
 3. หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครบันทึกเลขที่สมัครไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

ให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.techno.msu.ac.th

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือก

วัน / เดือน / ปี กำหนดการ
1 – 20 ธันวาคม 2564 รับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.techno.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
23 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th
27 ธันวาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
29 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.techno.msu.ac.th/
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com  ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
9  กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1)
11  กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.techno.msu.ac.th หรือ http://www.msu.ac.th

หมายเหตุ 

 1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำ จะถูกดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด
 2. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสุชาราวตี  มาบุญธรรม  หมายเลขโทรศัพท์  043-754085  หรือ 043-7540333  ต่อ 1841  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ในวันและเวลาราชการ

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …