Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิต การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างเครือข่าย บุคลากรได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มีความยั่งยืน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งตามกลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ด้านการประกันหลักสูตร การผลิตบัณฑิต และพัฒนานิสิต 
กลุ่มที่ 2 ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มที่ 3 ด้านการบริหาร และประกันคุณภาพ 
กลุ่มที่ 4 ด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอประเด็นหรือองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนศึกษาศูนย์นวัตกรรมไหม และ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน (กีฬาพื้นบ้าน)
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / พงษ์เทพ เจริญศักดิ์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศคณะเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

1. ทุนเครือเจริ …