Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / โครงการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างคณะเทคโนโลยี มมส และ คณะเทคโนโลยี มข.

โครงการกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างคณะเทคโนโลยี มมส และ คณะเทคโนโลยี มข.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างเครื่อข่ายบุคลากร อีกทั้งได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีการแบ่งแยกกิจกรรมอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารหลักสูตร และด้านโครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยี ระหว่างทั้งสองสถาบัน อีกทั้งได้เยี่ยมชม Agro Outlet ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณท์ทางการเกษตรจากผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา แหล่งเรียนรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …