Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา, นางสาววรินธร ไชยปัดชา นักวิชาการศึกษา และนางสาวสมสมัย บุญทศ นักวิชาการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้มีความสอดคล้องตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

พิธีพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2560-2561