Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ด่วนที่สุด !!! ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

ด่วนที่สุด !!! ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

กรอกข้อมูล

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดงานประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Food ,Agriculture and Biotechnology (ICOFAB) 2018

คณะเทคโนโลยี มม …