Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินบุคลากร

แบบประเมินบุคลากร

ตอบแบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ 2563”

ประกาศ!! ใบสมัค …