Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินบุคลากร

แบบประเมินบุคลากร

ตอบแบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศกองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2561

ที่มา : งานพัฒน …