Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินบุคลากร

แบบประเมินบุคลากร

ตอบแบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2563 โครงการรับตรงอิสระ และโครงการความร่วมมือทางการศึกษาฯ

โครงการรับตรงอิ …