Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินบุคลากร

แบบประเมินบุคลากร

ตอบแบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

หนังสือเผยแพร่ เมนูอาหารจากปลาร้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารจากปลาร้า