Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / แบบประเมินบุคลากร

แบบประเมินบุคลากร

ตอบแบบประเมินคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส พัฒนารถตัดอ้อยลำได้74.80ตันต่อวัน ลดค่าใช้จ่ายเหลือ90บาทต่อตัน

อาจารย์เทคโนฯ ม …