Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / เรียนเชิญ คณจารย์ทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี

เรียนเชิญ คณจารย์ทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี

เรียนเชิญ คณจารย์ทุกท่านเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี วันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00-16.30  น. เเละวันที่  4  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา  09.00-15.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ห้อง TA234

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

ประวัติบ้านนาสีนวนและข้าวเหนียวพื้นเมือง