Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันในอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 1,100,000.-บาท

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการอบรมหลักสูตรการปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบประหยัดดินเชิงการค้าและการเตรียมตัวขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

คณะเทคโนโลยี มห …